Baner03

Sonda

  Nie, jeżeli wójt jest dobry nie ma takiego powodu
  Tak, nikt nie powinien za długo sprawować takiego urzędu
  Nie mam zdania
 

Sprawdź wyniki sondy

Partnerzy

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Fundacja 'Regionalis'

Polecamy

Fundacja Agrinatura

Sieć Ekoturystyczna między Bugiem a Narwią

Stowarzyszenie 'Dla Dawnych Odmian i Ras'

Czasopismo Biokurier
Portal „aktywnelokalnie.pl” prowadzony jest w ramach projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich” przez trzy organizacje partnerskie, zlokalizowane w województwach mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim.
Sie Logo
Społeczny Instytut Ekologiczny
ul Raszyńska 32/44
02-026 Warszawa
biuro@sie.org.pl
www.sie.org.pl
Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest stowarzyszeniem, organizacją pozarządową pożytku publicznego, założoną w roku 1990, z siedzibą w Warszawie.

Społeczny Instytut Ekologiczny od wielu lat prowadzi działania mające na celu zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie świadomości ekologicznej. W ostatnich trzech latach działań na terenie północno wschodniego Mazowsza, SIE zrealizowało ponad 150 bezpłatnych szkoleń i wyjazdów studyjnych (po Polsce i za granice), w takich dziedzinach jak rolnictwo ekologiczne, ekoturystyka czy przetwórstwo lokalne, we współpracy z partnerami z Niemiec, Austrii lub Norwegii. Beneficjentami byli mieszkańcy terenów wiejskich, w szczególności rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, gospodynie wiejskie ale również członkowie samorządów. SIE było inicjatorem oddolnego utworzenia w roku 2005 stow. Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi (www.zielonemostynarwi.pl), działającej na terenie powiatu pułtuskiego. W latach 2007 - 2010 SIĘ zrealizowało dwa projekty dotyczące budowania lokalnych partnerstw, pomiędzy samorządami, mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi: „Między Bugiem i Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej” i „Wzorcowa sieć ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią” (udział: 15 gmin, 34 instytucji, ponad 2500 osób); efektem jest między innymi sieć współpracy przedsiębiorców ekoturystycznych (www.bugnarew.pl) oraz założenie 2 lokalnych stowarzyszeń. Ostatnie trzy lata to ponad 150 wykonanych szkoleń. SIE współpracuje z lokalnymi NGO (między innymi: Fundacja AgriNatura, Stow. Mazowieckie Wierzby, Stow. Dla Dawnych Odmian i Ras) , instytutami, samorządami i Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego, jak również szkołami rolniczymi (w szczególności : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie).

SIE realizuje również wiele projektów wymiany międzynarodowej w dziedzinie rolnictwa, ekoturystyki, edukacji ekologicznej z partnerami z UE oraz po za UE. SIE wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz suwerenności żywnościowej, zrównoważonego rozwoju, rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa lokalnego w takich krajach jak Armenia, Gruzja, Ukraina czy Mołdawia (m. innymi projekty realizowane ze środków Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP).

SIE jest również członkiem międzynarodowej sieci organizacji kobiecych WECF (Women in Europe for Common Future) oraz polskich networków: Polskiej Zielonej Sieci, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Koalicji Klimatycznej.

Regionalis

Fundacja Regionalis
ul. Przemysłowa 33, 25-660 Kielce
fundacja@regionalis.org.pl
www.regionalis.org.pl

Fundacja Regionalis została założona w 2006 roku w Kielcach.

Fundacja działa w kilku obszarach, m.in.: rozwój regionalny, promocja przedsiębiorczości, kultura, turystyka.

Fundacja posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów z EFS i programów krajowych dla młodych osób wchodzących na rynek pracy, wspierania III sektora i wzmacniania ekonomii społecznej, a także organizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych.

Fundacja podejmuje wszechstronne działania na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego oraz aktywizacje społeczności lokalnych. Zajmujemy się organizacją i konsolidacją działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego, upowszechnianiem idei regionalizmu oraz edukacją regionalną wśród młodzieży i dorosłych. Inicjowaniem, wspieraniem i promocją działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i oświatowej, rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa, ochroną środowiska, dóbr kultury i zabytków.

W swej działalności mamy również na celu rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspomagamy także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dotychczas realizowaliśmy m.in. Międzynarodowe warsztaty artystyczne „Razem w Europie” z udziałem młodzieży z Polski, Francji i Węgier w XI 2009, przy wsparciu Miasta Kielce, Organizacje czterech edycji Prezentacji Młodej Sztuki „Spodziemia” w latach 2008-2011, we współpracy z Bazą Zbożową w Kielcach, m.in. ze środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wsparciu Urzędu Miasta w Kielcach. Od kilku lat działa obszarze edukacji i szkoleń realizując następujące projekty: ,,Pierwszy krok na rynek pracy’’, ,,Akademia Inicjatyw Społecznych’’, ,,Akademia Rozwoju Kariery", "Akademia - program rozwojowy", "Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy". Fundacja należy do: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Federacji Organizacji Pozarządowych "Forum Wiedzy".


Stella 4a9e5dcc646f9f21030c5ffad52e0549

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”
ul. Zawalna 21, 22-145 Dubienka
tel. 605 683 633
tel. 507 185 857
tel. 509 681 359
www.swasstella.pl

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" zostało założone w grudniu 2010 roku, wpis do KRS uzyskało w kwietniu 2011 roku. Celami działania Stowarzyszenia są m.in.:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieję i godnie żyć;
2. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3. Wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych;
4. Wspieranie społecznej aktywności obywateli;
5. Wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia;

Stowarzyszenie od 2011 roku prowadzi Klub Integracji Społecznej, który jest placówką zatrudnienia socjalnego realizującą zadania wynikające z ustawy o zatrudnienie socjalnym, mające na celu aktywizację społeczną i zawodową uczestników. Działania Klubu Integracji Społecznej są realizowane na terenie trzech gmin powiatu chełmskiego: Dubienka, Wierzbica, Żmudź. Działania KIS są kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności wymienionych w art.1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Działalność Klubu Integracji Społecznej jest dofinansowywana z różnych źródeł: ze środków uzyskanych w konkursie MPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” edycja 2011, 2012, ze środków EFS pozyskanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach projektów systemowych, ze Srodków EFS pozyskanych w procedurze konkursowej w ramach priorytetu VII. Uczestnikami projektów są przede wszystkim kobiety, które w trakcie realizacji zadań realizują reintegrację społeczna i zawodowa, kształcą umiejętności społeczne, zdobywają wiedzę niezbędną do podjęcia aktywności zawodowej również w formie samozatrudnienia np.: spółdzielni socjalnej, stowarzyszenia itp.

Stowarzyszenie Stella jest współautorem koncepcji stworzenia ogólnopolskiej platformy współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego (Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej) oraz inicjatorem Lubelskiego Partnerstwa Klubów Integracji Społecznej. W ścisłej współpracy z CIS Chełm oraz ośrodkami pomocy społecznej powiatu chełmskiego realizuje zadania w ramach kilku projektów EFS w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (POKL Priorytet VII, działanie 7.3 i 7.2, poddziałanie 7.2.1)

Jest realizatorem zadania publicznego Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych, w ramach programu MPiPS „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”- edycja 2011-2012, edycja 2012 – 2013 polegające na nawiązaniu współpracy klubu z ośrodkami pomocy społecznej i urzędem pracy.

Przedstawiciele Stowarzyszenia są członkami Rady Programowej Konwentu CIS/KIS

W 2012 roku Stowarzyszenie było realizatorem II ogólnopolskiego posiedzenia Konwentu CIS KIS.

Członkami i pracownikami Stowarzyszenia są osoby pracujące zawodowo w jednostkach pomocy społecznej, służb zatrudnienia oraz zatrudnienia socjalnego mający duże doświadczenie w realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju zasobów ludzkich.

Wyszukaj

Bądź na bieżąco

Artykuły - kanał RSS

Newsletter

Wypisz z newslettera

Kalendarz wydarzeń

Kliknij na wyróżnioną datę, aby zobaczyć szczegóły!