Baner01

Sonda

  Nie, jeżeli wójt jest dobry nie ma takiego powodu
  Tak, nikt nie powinien za długo sprawować takiego urzędu
  Nie mam zdania
 

Sprawdź wyniki sondy

Partnerzy

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Fundacja 'Regionalis'

Polecamy

Fundacja Agrinatura

Sieć Ekoturystyczna między Bugiem a Narwią

Stowarzyszenie 'Dla Dawnych Odmian i Ras'

Czasopismo Biokurier

Projekt „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich” obejmuje 3 powiaty w 3 województwach: ostrowski (woj. mazowieckie), kielecki (woj.), chełmski (woj. lubelskie).Portal aktywnelokalnie.pl będzie informować o wydarzeniach projektowych ale przede wszystkim ma na celu pomóc kobietom na terenach wiejskich w działaniach na rzecz własnej społeczności, rozwoju lokalnego jak również osobistego.

Cel Projektu

Celem projektu jest pomóc wyzwolić lokalną aktywność kobiet, szczególnie ich udział w życiu publicznym i lokalnych decyzjach, budować dialog kobiet i lokalnych organizacji z władzami, wesprzeć rozwój lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych prowadzonych przez kobiety. Celem jest również wesprzeć aktywne kobiety w ich lokalnych działaniach poprzez wymianę doświadczeń z innymi kobietami, zarówno na poziomie gminy, powiatu, jak i trzech województw zaangażowanych w projekt.


Cel będzie osiągnięty poprzez realizację szkoleń, spotkań, wyjazdów studyjnych i wydarzeń które pozwolą kobietom zwiększyć swoje kompetencje i wiedzę . Na realizacji projektu skorzystają również lokalne społeczności gmin, w których odbędą się wydarzenia otwarte - konferencje, jarmark, spotkania, debaty, konsultacje oraz samorządy - będą one uczestnikami konferencji powiatowych i spotkań z beneficjentkami. Wszyscy uzyskają wiedzę na temat partycypacji i decydowaniu o kierunkach rozwoju swojej gminy.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkujących wybrane powiaty (ostrów mzowiecka, chełmski, kielecki) , szczególnie kobiet które są aktywne w lokalnych organizacjach lub grupach nieformalnych (stowarzyszenia, kluby seniora, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich itp.). Aby wziąć udział w projekcie osoba musi mieć ukończone 18 lat. Projekt jest skierowany do kobiet, które nie zasiadają jeszcze w samorządach, jednak bardzo zachęcamy panie które już są aktywne w lokalnych władzach do dzielenie się swoją wiedzą swoim doświadczeniem z uczestniczkami projektu, między innymi na naszym portalu aktywnelokalnie.pl


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, organizator pokrywa wszelkie koszty w tym szkoleń, dojazdów, wyżywienia i noclegów w przypadku szkoleń wyjazdowych. W powiecie wybranych zostanie 25 osób do udziału w projekcie, pożądane jest aby z każdej gminy wzięły udział 2-3 osoby.
Grupa będzie też spotykała się i wymieniała doświadczeniami na wyjazdach szkoleniowych \z grupami z pozostałych dwóch powiatów, co pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy województwami.


Rekrutacja do projektu została przeprowadzona w grudniu 2012, jednak osoby bardzo zainteresowane udziałem mogą nadal zgłaszać się do organizacji wiodących:

Powiat ostrów mazowiecka: Społeczny Instytut Ekologiczny (biuro@sie.org.pl)
Powiat kielecki :  Fundacja Regionalis (fundacja@regionalis.org.pl)
Powiat chełmski: Stowarzyszenie Wpierania Aktywności Lokalnej Stella (tel. 605 683 633)

Co oferujemy? Co się będzie działo?

Projekt trwa dwa lata. Przewidziano następujące wydarzenia:
Projekt rozpoczną konferencje inauguracyjne (I kwartał 2013), na których zaprezentowane zostaną cele i działania. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządu, lokalne stowarzyszenia, prasa, lokalni liderzy oraz grupa projektowa – 25 kobiet – Beneficjentek projektu.
Konferencja będzie stanowiła początek debaty o współpracy między samorządami i organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu lokalnych potrzeb.

Dla Beneficjentek przygotowano serię warsztatów i spotkań, które pozwolą im na zgłębienie zagadnień związanych z partycypacją obywatelską oraz przygotują je do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, podniosą ich umiejętności przeprowadzania akcji obywatelskich i realizowania projektów na rzecz lokalnych społeczności. 


Zaplanowano 3 spotkania warsztatowe - każdy warsztat trwać będzie 2 x po pół dnia. Warsztaty zrealizowane będą przez ekspertów, trenerów i animatorów. Beneficjentki zapoznają się z następującymi zagadnieniami: "Samorząd" - zasady działania samorządu, Internet jako narzędzie informacji (I kwartał 2013); "Partycypacja" - prawa obywateli, organizacji pozarządowych, reprezentacja interesów społecznych, Internet jako narzędzie partycypacji (III kwartał 2013); "Podstawy wiedzy o rozwoju lokalnym" – lokalna gospodarka, ochrona zdrowia i środowiska, edukacja, podstawy Internetu i komputera (I kwartał 2014).

Po każdym warsztacie grupa projektowa zrealizuje działania, na których w praktyczny sposób zastosowana będzie wiedza teoretyczna z warsztatu: spotkania z samorządem (II kwartał 2013), debata publiczna (IV kwartał 2013), konsultacje społeczne (II kwartał 2014).

Praktyczną wiedzę zdobędą Beneficjentki na dwudniowym wyjeździe studyjnym do gminy, w której w efektywny sposób prowadzona jest współpraca między społecznością a samorządem (II kwartał 2013).

Beneficjentki wezmą udział w wydaniu powiatowej gazetki (4 kwartalne numery), w której zamieszczone będą informacje o rozpoznanych problemach, sposobach ich rozwiązania, akcjach społecznych, działaniach lokalnych organizacji itp.

Beneficjentki z każdego powiatu (chełmskiego, kieleckiego i ostrowskiego) spotkają się ponadto na 3 dwudniowych warsztatach (III kwartał 2013,I kwartał 2014, II kwartał 2014), których celem jest wymiana doświadczeń, zbudowanie sieci współpracy, zacieśnienie kontaktów między grupami i powiatami.

Najbardziej zaangażowane Beneficjentki wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec , gdzie poznają aktywne kobiety, ich działania na rzecz lokalnych społeczności i metody współpracy z samorządem w rozwiązywaniu lokalnych problemów (IV kwartał 2013).

Finałowym wydarzeniem będzie Jarmark Lokalnej Aktywności zorganizowany przy okazji lokalnego festynu luz b corocznej gminnej imprezy, na której Beneficjentki zaprezentują rezultaty projektu, działania swoich nieformalnych grup, organizacji pozarządowej czy akcje przeprowadzone wspólnie z samorządem na rzecz lokalnej społeczności.

Całość projektu będzie wspierania działaniami promocyjnymi o zasięgu krajowym, takim jak strona internetowa „aktywne lokalnie”, publikacje i poradniki, mające na celu promocję projektu, aktywności i partycypacji kobiet, współpracy samorządów i NGO oraz wsparcie lokalnych organizacji prowadzonych przez kobiety.


Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Wyszukaj

Bądź na bieżąco

Artykuły - kanał RSS

Newsletter

Wypisz z newslettera

Kalendarz wydarzeń

Kliknij na wyróżnioną datę, aby zobaczyć szczegóły!